Tiền giấy nước ngoài

1 cedi Ghana 2015

50.000₫

50 intis Peru 1987

50.000₫