Bộ tiền tướng VNCH năm 1966

200 đồng VNCH 1966

1.500.000₫